A B C D E F J K L M N O P R S T U W

Słownik pojęć kurierskich – A

ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Polskę w roku 1975. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach.

Adresat – to podmiot, na którego adres pocztowy kurier ma doręczyć przesyłkę. Nie musi on być bezpośrednim odbiorcą przesyłki.

Awizo – zawiadomienie o nadejściu przesyłki, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio. Awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym punkcie oraz o terminie, do kiedy będzie to możliwe.

Słownik pojęć kurierskich – B

Broker usług kurierskich – (nazywany także operatorem wirtualnym lub platformą usług kurierskich) podmiot pełniący rolę pośrednika na rynku usług kurierskich. Broker podpisuje umowę z dużą firmą kurierską gwarantując wolumen przesyłek na wysokim poziomie i otrzymuje znaczne upusty cenowe. Następnie przesyłki po obniżonych cenach są przez niego oferowane klientom indywidualnym.

Burta-burta – system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.

Słownik pojęć kurierskich – C

Centrum logistyczne – zintegrowany obiekt, w którym realizowane są usługi logistyczne (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów): magazyny, place składowe, kolejowe terminale kontenerowe; oraz usługi towarzyszące: hotele pracownicze, miejsca świadczenia usług celnych, stacje paliw, stacje serwisu pojazdów, firmy ubezpieczeniowe czy punkty gastronomiczne.

Wbrew powszechnej opinii centrum logistyczne to nie tylko powierzchnie magazynowe, prócz istotnej infrastruktury i niezbędnego wyposażenia technicznego, centrum logistyczne to także sprawna organizacja, personel i wszelkie inne usługi, jak szkolenia i konferencje na zlecenie klienta. Rolą centrów logistycznych jest zapewnienie warunków swobodnego, sprawnego przepływu dóbr. Jednocześnie restrukturyzują one i ożywiają lokalną gospodarkę, uruchamiając nowe inwestycje.

Najczęściej przyjmowanym kryterium podziału centrów logistycznych jest zasięg oddziaływania, na podstawie którego rozróżnia się:
– międzynarodowe centra logiczne – o zasięgu oddziaływania około 500 km;
– regionalne centra logistyczne – o zasięgu oddziaływania około 50-80 km;
– lokalne centra logistyczne – o zasięgu oddziaływania około 5-8 km.

Co-packing – Kompleks usług w zakresie pakowania, za które odpowiada tzw. co-packer(z ang. a contract packer), czyli wyspecjalizowana firma, jako zewnętrzny partner współpracująca z producentami różnego rodzaju wyrobów (spożywczych, kosmetycznych, chemicznych itp.), posiada doskonałą znajomość branży począwszy od procesów technologicznych, przez doskonałe rozeznanie w surowcach i półproduktach, aż po znajomość przepisów prawnych i trendów na rynku.

Co-packing obejmuje między innymi:
– przepakowywanie towarów z opakowań zbiorczych w jednostkowe
– układanie stojaków ekspozycyjnych dla sklepów,
– tworzenie zestawów promocyjnych i upominkowych,
– łączenie produktów w multipaki,
– foliowanie i znakowanie produktów przed ich sprzedażą np. etykietą w języku polskim.

Często prace zlecane co-packerom wykraczają poza obszar i wiążą się z przerzuceniem pewnych etapów produkcyjnych – np. z uwagi na bardzo partnerskie relacje co-packera z klientami, zwyczajem jest otwarta kalkulacja cen, dzięki której klient dokładnie widzi, co składa się na końcową cenę usługi.

COD (przesyłka za pobraniem) – usługa polegająca na pobraniu należności za doręczony towar i przekazaniu jej nadawcy w formie przelewu lub przekazu pocztowego.

Czas doręczenia – czas, w jakim następuje pierwsza próba doręczenia do odbiorcy przesyłki, liczony od momentu jej nadania.

Czas oczekiwania kuriera – czas postoju kuriera u klienta (nadawcy/odbiorcy). Zwykle jest to do 10 minut bezpłatne, a po przekroczeniu tego czasu z winy nadawcy lub odbiorcy, płatne za każde następne 10 minut określoną kwotę (5-7 zł).

Słownik pojęć kurierskich – D

Deklarowana wartość przesyłki – usługa polegająca na zadeklarowaniu wartości przewozu przez klienta i za razem zażądaniu przez niego dodatkowej ochrony, do maksimum dozwolonego w danym kraju.

door-to-door – system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek odebrania i dostarczenia przesyłki od mieszkania/firmy nadawcy do mieszkania/firmy odbiorcy.

Słownik pojęć kurierskich – E

Embargo – całkowity lub częściowy zakaz eksportu towaru (lub grupy towarów) do określonego kraju lub importu towarów z tego obszaru, zakaz wyjazdów obywateli, odpływania statków lub lotów samolotów w określonym kierunku, zatrzymanie statków obcego państwa wraz z ładunkiem, a w czasie wojny – zatrzymanie statków państwa neutralnego (może być za odszkodowaniem) w celu wykorzystania ich dla potrzeb wojennych. Może dotyczyć także przepływu informacji (np. w trakcie negocjacji międzynarodowych) lub nowoczesnej techniki i technologii (zwłaszcza wojskowej) do określonych państw.
Stanowi instrument prawa administracyjnego, traktowane jest jako szczególny środek odwetowy. Nałożone może być przez rząd lub międzynarodowe organizacje.
Jest ono niezgodne z prawem międzynarodowym, jeśli nie wynika z konieczności ochrony przed skutkami postępowania obcego państwa.

Wśród przyczyn nałożenia embarga wymienia się:
– rządy totalitarne,
– handel bronią i sprzętem wojskowym na obszarach konfliktów,
– stwarzanie zagrożeń militarnych i wspieranie terroryzmu,
– udostępnianie niektórych materiałów radioaktywnych,
– udostępnianie technologii strategicznych,
– handel narkotykami, itp.

Przykładem embarga jest np. embargo nałożone na Kubę przez USA, czy embargo nałożone na Irak za rządów Saddama Husajna.

Europaleta – paleta najczęściej wykorzystywana do drobnicowych przesyłek kurierskich. Jej wymiary to: 120 x 80 x 14,4 cm, a wysokość towaru na palecie nie powinna przekraczać 180 – 200 cm.

 

Słownik pojęć kurierskich – F

Firma kurierska – podmiot gospodarczy, świadczący zróżnicowane usługi w zakresie transportu wszelkiego rodzaju dóbr, przesyłek, dokumentów, paczek itp. Działalność firm kurierskich obejmuje dostarczanie przesyłek zarówno do klienta końcowego jak i w ramach współpracy pomiędzy firmami B2B. Model współpracy z firmą kurierską, polega na nadaniu przesyłki przez podmiot zlecający (list przewozowy) z konkretnego punktu do punktu docelowego w określonym czasie.

Fracht – transport lądowy i powietrzny lub też sam ładunek, list przewozowy, oraz czynność przewożenia.

Słownik pojęć kurierskich – J

Just In Time (JIT – dostawa na czas)– technika stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Polega na dostarczaniu każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości, obejmując tym samym całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa. Główną korzyścią jest zredukowany do minimum czas realizacji. Technika JIT wdrażana jest poprzez:
– organizację przestrzeni produkcyjnej w taki sposób, aby skrócić do minimum odległości pomiędzy ogniwami procesu,
– realizację wyrobu z wykorzystaniem najbardziej efektywnych narzędzi, niezależnie od ich poziomu zaawansowania technologicznego,
– tworzenie małych gniazd produkcyjnych,
– minimalizację czasu przezbrajania maszyn,
– daleko posuniętą standaryzację wyrobów i procesów,
– stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– eliminację pól odkładczych (miejsc tymczasowego przechowywania produktów przed, po lub w trakcie produkcji),
– lokalizacja dostawców w pobliżu zakładu,
– usprawnienie przepływu informacji.

Gwarantuje możliwość realizacji małych zamówień w krótkich odstępach czasu.

Słownik pojęć kurierskich – K

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Format i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. W Polsce kod pocztowy przyjmuje format dd-ddd. Potrzebując konkretnego kodu pocztowego do Polski, polecamy skorzystać z katalogu kodów pocztowych.

Kurier – osoba współpracująca z firmą kurierską. Do jego obowiązków należy przyjmowanie przesyłek i dostarczanie ich odbiorcom. Wykonuje on również zamówione usługi dodatkowe. Zakres obowiązków kuriera określa regulamin firmy kurierskiej oraz zależy od systemu, w którym doręczana jest przesyłka.

 

Słownik pojęć kurierskich – L

Likwidacja przesyłki – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie właściwej jednostce organizacyjnej lub zniszczenie przesyłki przez przewoźnika. Przewoźnik może zlikwidować przesyłkę, jeśli nie otrzyma wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki, lub jeśli zaginęły dokumenty przewozowe i brak możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką. Likwidacji podlegają wszystkie przesyłki niedoręczalne.

List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki.

“Last mile” (ostatnia mila) – termin używany zarówno w branży przesyłek kurierskich jak i w telekomunikacji. Jest to określenie ostatniego etapu dostarczania usługi końcowym klientom. Dotarcie do ostatecznego odbiorcy uważane jest za najtrudniejszy i najbardziej kosztowny etap świadczenia usługi kurierskiej.

 

Słownik pojęć kurierskich – M

Materiały niebezpieczne – Materiały lub substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, albo dóbr osobistych innych osób lub dla środowiska. Transport lotniczy materiałów uważanych za niebezpieczne jest ściśle regulowany na całym świecie przepisami IATA. Transport drogowy niebezpiecznych materiałów regulowany jest przez międzynarodową konwencję ADR. Zgodnie z najnowszą wersją umowy ADR towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas zagrożeń:

 • 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 Gazy
 • 3 Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 Materiały stałe zapalne
 • 4.2 Materiały samozapalne
 • 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 Materiały utleniające
 • 5.2 Nadtlenki organiczne
 • 6.1 Materiały trujące
 • 6.2 Materiały zakaźne
 • 7 Materiały promieniotwórcze
 • 8 Materiały żrące
 • 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

MaxiCode – matrycowy, modularny, alfanumeryczny kod kreskowy o stałym wymiarze (równym jednemu calowi kwadratowemu). Ze względu na swoją budowę może być stosowany do znakowania obiektów szybko poruszających się (np. ładunki poruszające się na przenośnikach). Może być dodatkowo umiejscowiony na powierzchniach zagiętych lub zakrzywionych.
Symbolika została opracowana w 1992 roku przez firmę kurierską UPS.

Słownik pojęć kurierskich – N

Nadawca – podmiot zlecający wykonanie usługi kurierskiej. Może to być zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorstwo. Z reguły, jeśli umowa nie stanowi inaczej, dokonuje również płatności za usługę.

Numer nadania – 20 cyfrowy ciąg liczb znajdujący się na druku nadania tuż pod kodem kreskowym. Dzięki niemu możliwa jest identyfikacja lokalizacji paczki, jest on też niezbędny w przypadku konieczności złożenia reklamacji.

Numer referencyjny nadawcy – numer, jaki nadaje nadawca przesyłce zgodnie z wewnętrznymi oznaczeniami firmy lub dla swojej wygody. Dane referencyjne wysyłki mogą składać się z dowolnej kombinacji liter i cyfr i za ich pomocą możliwe jest śledzenie drogi przesyłki.

Słownik pojęć kurierskich – O

Odbiorca – to podmiot, który przyjmuje dostarczoną przez kuriera przesyłkę. Odbiorca nie musi być adresatem, może jedynie przyjmować przesyłkę w imieniu adresata, chyba, że istnieje zastrzeżenie, że przesyłka ma być doręczona do rąk własnych.

Opakowania blistrowe – Opakowania oddające kształt umieszczonego w nim produktu. Składają się z dwóch podstawowych elementów, sztywnego spodu (zwykle kartonowego) i sztywnego tworzywa sztucznego (najczęściej PCV). Opakowania są przygotowane tak, by możliwe było zobaczenie zapakowanego produktu.
Opakowania blistrowe są wykorzystywane przy pakowaniu artykułów różnego rodzaju, m. in. komputerowych, elektronicznych, farmaceutycznych czy spożywczych.

Opłata paliwowa – opłata paliwowa (inaczej korekta paliwowa) jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki (nie zawierającej kosztów usług dodatkowych). Jej wysokość jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych. Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, zaś aktualny koszt jest podawany do wiadomości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Ostre koło (Fixed gear) – popularna nazwa bezpośredniego przeniesienia napędu stosowanego w pierwszych rowerach, a także rowerach torowych i dziecięcych, bądź zwyczajowe określenie roweru z takim napędem.
„Ostre koło” nie ma wolnobiegu, przy czym piasta tylnego koła jest połączona na sztywno z zębatką, a dalej poprzez łańcuch z korbami, ma tylko jedno przełożenie (po jednej zębatce na korbie i tylnej piaście). Na „ostrym kole” nie jest możliwa jazda bez pedałowania np. z górki (tak jak na standardowych rowerach z wolnobiegiem), a można jechać do tyłu albo stać bez podparcia nogą (tzw. stójka). Zatrzymać rower można jedynie nogami, kręcąc pedałami do tyłu.
Zaletą „ostrego koła” jest zredukowanie liczby części do minimum, dzięki czemu rower staje się mniej awaryjny, bezobsługowy, lżejszy, względnie tani i mało atrakcyjny dla złodziei. Bardzo popularny w kulturze kurierów rowerowych.

Słownik pojęć kurierskich – P

Paleta przemysłowa – płaska, najczęściej drewniana konstrukcja służąca do transportu towarów o ustandaryzowanych wymiarach, zaprojektowana tak, by można było ją podnosić przy pomocy wózka widłowego.
Dostępne są palety przemysłowe w wymiarach 1200×1000, 1200×800, 1200×1200 mm.

PDI (Informacja przed doręczeniem) – usługa polegająca na wcześniejszym kontakcie z odbiorcą przesyłki, jeszcze przed dostarczeniem jej przez kuriera.
Tuż po nadaniu przesyłki odbiorcy wysyłany jest SMS z informacją o jej planowanym dostarczeniu. Zawiera on także użyteczne dla odbiorcy informacje (np. o wysokości kwoty pobrania w ramach usługi COD). W dniu dostawy ma miejsce ponowny kontakt kuriera z odbiorcą, podczas którego ustalana jest pora doręczenia przesyłki. Odbiorca ma także możliwość wskazania adresu innego niż ten, który widnieje na liście przewozowym (bez dodatkowych formalności i opłat, jeśli doręczenie na zmieniony adres będzie realizowane z tego samego terminala).
Cały proces realizacji usługi jest na bieżąco kontrolowany i monitorowany.
Usługa jest dodatkowo płatna.

POD (Zwrot kopii dokumentu potwierdzającego dostawę) – jest to najczęściej kopia podpisanego przez odbiorcę listu przewozowego przesyłana do nadawcy e-mailem, faxem lub tradycyjną pocztą. Pełni rolę potwierdzenia doręczenia przesyłki.

Potwierdzenie doręczenia – dokument stwierdzający doręczenie przesyłki odbiorcy. Potwierdzenie doręczenia najczęściej zawiera następujące informacje: czas doręczenia, pełen adres doręczenia, imię i nazwisko oraz podpis osoby, która przyjęła przesyłkę. Potwierdzenie doręczenia udostępnione nadawcy jest zwykle traktowane jako usługa dodatkowa do usługi przesyłki kurierskiej.

Potwierdzenie nadania – dokument stanowiący dowód nadania przesyłki. – dokument stanowiący dowód nadania przesyłki.

Prawo przewozowe – przepisy regulujące przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Protokół szkody – dokument sporządzany przez przewoźnika na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy w przypadku uszkodzenia przesyłki. Zawiera on opis stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Przesyłka całopojazdowa – usługa polegająca na przewozie przesyłek bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy bez przeładunku w terminalach. Na pojeździe przewożona jest jedna lub kilka przesyłek od jednego odbiorcy do jednego nadawcy. Nadawca dysponuje całą powierzchnią pojazdu podstawionego przez kuriera.

Przesyłka dłużycowa – przesyłka, której długość przekracza długość paczki standardowej określoną przez firmę kurierską. Zazwyczaj za taką przesyłkę naliczana jest dodatkowa opłata zależna od jej długości.

Przesyłka eksportowa – usługa z zakresu przesyłek międzynarodowych, polegająca na wywozie towaru do innego kraju.

Przesyłka ekspresowa – usługa, w której firma kurierska określa przewidywany termin doręczenia. Są to często przesyłki z określoną godziną i zdefiniowanym dniem doręczenia. Terminy te są z reguły krótsze niż w przypadku standardowych przesyłek paczkowych.

Przesyłka gwarantowana – usługa gwarantująca dostarczenie przesyłki w ustalonym terminie. Przesyłka ta jest monitorowana na każdym etapie swojej drogi, dzięki czemu w przypadku nieoczekiwanych utrudnień możliwa jest natychmiastowa reakcja zapobiegająca opóźnieniu doręczenia.

W przypadku niedotrzymania warunków serwisu firma kurierska zobowiązana jest do zwrotu części lub całości poniesionych przez nadawcę kosztów, czego nie mamy zapewnionego w wypadku przesyłki planowanej.

Przesyłka importowa – usługa z zakresu przesyłek międzynarodowych, polegająca na zleceniu przywozu towaru z zagranicy.

Przesyłka konduktorska – Przesyłki konduktorskie przewożone są w obrębie sieci PKP, w pociągach oznaczonych w rozkładzie jazdy literą „K”. Przesyłkę można wysłać jedynie do miasta, ktore znajduje się na trasie pociągu, w którym ją nadaliśmy. Przesyłkę można nadać rownież w stacjonarnym punkcie przesyłek konduktorskich oraz zlecić odebranie przesyłki z pociągu przez pracownika takiego punktu. Obie opcje są dodatkowo płatne. Usługa firmy kurierskiej o tej samej nazwie polega na nadaniu lub odbiorze przesyłki z PKP. Masa przesyłki nie może przekroczyć 10 kg, a jej maksymalne wymiary to 20x40x50 cm.

Przesyłka krajowa – usługa świadczona przez firmę kurierską na terenie kraju. W ramach serwisu krajowego mogą występować różne rodzaje usługi: miejskie, ekspresowe, standardowe, paletowe, itp.

Przesyłka kurierska – usługa polegająca na przyjęciu przesyłki od nadawcy, przemieszczeniu i doręczeniu jej adresatowi.

Przesyłka międzynarodowa – zespół usług świadczonych przez firmę kurierską polegający na przewozie przesyłek za granicę. W zakres takiego serwisu oprócz samego przewozu wchodzi często również obsługa celna.

Przesyłka niedoręczalna – przesyłka, której kurier nie może doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy.

Przesyłka niepiętrowalna – przesyłka, na której nie mogą być umieszczane inne elementy i przez to uniemożliwiająca optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Najczęściej za obsługę takiej przesyłki pobierana jest dodatkowa opłata.

Przesyłka niestandardowa – przesyłka, która ze względu na swoje kształty, ciężar czy delikatną zawartość wymaga specjalnego traktowania w transporcie i nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera. Firmy kurierskie pobierają dodatkowe opłaty za obsługę takich paczek lub w ogóle odmawiają ich przyjmowania.

Przesyłka paletowa – usługa polegająca na przewozie towarów o dużej wadze, najczęściej powyżej 30 kg, skomasowanych na pojedynczych paletach lub w postaci ładunków wielopaletowych. Firmy kurierskie przyjmują przesyłki na paletach euro lub na paletach niestandardowych za dodatkową opłatą. Do tego typu przesyłki wymagane jest posiadanie własnej palety. Istnieje czasami również opcja zakupu palety u kurier

Przesyłka planowana – usługa umożliwiająca zaplanowanie odbioru przesyłki przez kuriera w dogodnym dla nadawcy terminie. Ustalony termin jest wyłącznie sugestią, nie stanowiącą podstawy do roszczeń reklamacyjnych w wypadku niedotrzymania przez firmę warunków serwisu (w odróżnieniu od usługi przesyłki gwarantowanej zapewniającej zwrot części lub całości kosztów poniesionych przez nadawcę w wypadku nieterminowości firmy).

Przesyłka proceduralna – Usługa skierowana do klientów instytucjonalnych (VIP), polegająca na obsłudze przesyłek według wdrożonych dla każdego produktu dedykowanych procedur.
Z usługi korzystają głównie podmioty z sektora finansowego i bankowego, jednak może to stanowić dobre rozwiązanie również dla firm o innym profilu działalności,
dla których ochrona danych klientów oraz odpowiednia obsługa dokumentów jest szczególnie istotna.
W ramach usługi kurier dokonuje sprawdzenia danych osobowych odbiorcy na podstawie wskazanego przez nadawcę dokumentu tożsamości, a zgodność ich jest potwierdzona pisemnie zarówno przez kuriera, jak i odbiorcę przesyłki.
Dzięki temu nadawca ma pewność, że nawet najbardziej poufne dokumenty trafią wyłącznie do rąk adresata.
Usługa VIP wymaga od operatora szczegółowych przygotowań w zakresie informatycznym, operacyjnym i produktowym, obejmujących opracowanie dokładnych zasad obsługi produktu poprzez określenie procedur współpracy i specjalistycznych szkoleń personelu, pod kątem wymagań klienta, co znacznie różni przesyłki proceduralne od standardowych przesyłek typu „nadanie-doręczenie”.

Przesyłka towarowa – rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego inaczej „listem przewozowym”.

Przewozy liniowe – regularne połączenia transportowe, w firmach kurierskich realizowane najczęściej pomiędzy terminalami a sortowniami.

Przewoźnik – prowadzący przedsiębiorstwo (zakład przewozowy) na własny rachunek. Może nim być osoba fizyczna lub prawna, działająca w tym charakterze faktycznie, bez względu na rodzaj tytułu prawnego. Na rynku kurierskim przewoźnikami są firmy kurierskie.

Słownik pojęć kurierskich – R

Rampa-rampa – system doręczeń przesyłek, w którym obowiązkiem nadawcy jest załadunek przesyłki na środek transportu kuriera, a obowiązkiem odbiorcy jest jej rozładunek.

Reklamacja– żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny. Radzimy jak zareklamować usługę kurierską.

ROD (zwrot potwierdzonych dokumentów dołączonych do przesyłki) – usługa dodatkowa polegająca na potwierdzeniu dołączonych do przesyłki dokumentów i odesłaniu ich nadawcy. Nadawca dołącza do przesyłki dokumenty, których potwierdzenia wymaga, a obowiązkiem kuriera w momencie doręczenia jest uzyskanie stosownego potwierdzenia, najczęściej podpisu i pieczątki.

Słownik pojęć kurierskich – S

Scedowanie kosztów usługi na odbiorcę – usługa dodatkowa polegająca na przeniesieniu kosztów przesyłki na odbiorcę.

Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej/Transportowej (SSCC – Serial Shipping Container Code) – 18-cyfrowy numer wykorzystywany do identyfikacji jednostek logistycznych. Zakodowany jest w postaci kodu kreskowego i stosowany zwykle w elektronicznych transakcjach handlowych, nadawany przez organizację GS1.
Pierwszą cyfrą jest kod IAC (Kod Agencji przydzielającej – Issuing Agency Code) nadawany przez Instytucję rejestrującą (RA – Registration Authority). Dla organizacji GS1 jest to cyfra dziesiętna z zakresu 0 – 9. Ostatnią cyfrą jest suma kontrolna. Po cyfrze IAC występuje dwu- lub trzycyfrowy kod kraju zgodny z EAN/UCC (dla Polski 590). Następnie występuje Numer jednostki kodującej (dla Polski jest ma on długość 4-7 cyfr) oraz Indywidualny numer jednostki logistycznej (pozostałe cyfry).
W Polsce za przydzielanie poszczególnym organizacjom Numeru jednostki kodującej jest odpowiedzialne Centrum Kodów Kreskowych, natomiast numer jednostki logistycznej przydziela sama firma tworząca daną jednostkę. Po wyczerpaniu się dostępnej puli numerów są one przydzielane od nowa.
Informacje takie jak np. adresat przesyłki, jej zawartość nie są przenoszone bezpośrednio przez SSCC, jakkolwiek na jego podstawie istnieje możliwość uzyskania większej ilości informacji na podstawie odczytania odpowiedniego rekordu w bazach danych.
Kod SSCC jest wymaganym elementem etykiety logistycznej dla jednostek logistycznych.

Strefy – obszary wyznaczone przez firmę kurierską, na których obowiązują różne cenniki usług lub są dostępne różne usługi dodatkowe. Podział i przynależność danego regionu do jednej ze stref uzależniony jest od lokalizacji oddziału firmy kurierskiej. Im dalej od oddziału firmy, tym wyższe opłaty.

Słownik pojęć kurierskich – T

Tereny odległe – odległe lokalizacje, do których dostęp jest utrudniony i do których firmy kurierskie docierają z mniejszą częstotliwością. Usługa na terenie odległym wiąże się z dopłatą za doręczenie/odbiór na terenach odległych, kalkulowaną na podstawie informacji o kodzie pocztowym danej miejscowości.

Terminal przeładunkowy – obiekt, w którym następuje sortowanie paczek, głównie za pomocą automatycznego sortera oraz ich magazynowanie i wydawanie kurierom do dostarczenia.

Towary zabronione w przewozie – przedmioty, które zgodnie z obowiązującym prawem nie mogą być przyjęte do przewozu. Są to:

 • gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
 • przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.);
 • broń i amunicja;
 • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;
 • towary chemicznie i biologicznie aktywne;
 • zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce;
 • narkotyki i substancje psychotropowe;
 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu;
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;
 • inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Niektóre z nich mogą być przewożone przez firmy kurierskie w specjalnych warunkach po uzyskaniu przez nie odpowiednich zezwoleń.

Transport intermodalny (kombinowany) – Przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu, przy którym wykorzystuje się tylko jedną jednostkę ładunkową (np. kontener, nadwozie wymienne, naczepę samochodową) na całej trasie przewozów. W praktyce polega najczęściej na połączenie transportu samochodowego z kolejowym. Przewoźnicy samochodami dostarczają ładunki do transportu kolejowego, i tą drogą trafiają one do stacji przeznaczenia. Do przewozu ładunków koleją wykorzystywane są specjalistyczne wagony zwane platformami, które są przystosowane do przewozu wszystkich typów kontenerów. Transport intermodalny realizowany jest również przy zastosowaniu pojedynczych przesyłek i konwencjonalnych pociągów towarowych.
Ta metoda transportu wymaga użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (dźwigów, suwnic, samojezdnych maszyn), a także wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo, terminowe i szybkie dostarczenie ładunku do celu, przy obniżonych kosztach transportu.

Transport zwrotny – Trasa powrotna środka transportu z miejsca docelowego. Zakłada po bezpiecznej dostawie, zwrot pustych palet, opakowań, kontenerów w miejsce rozpoczęcia trasy z opłaconym ładunkiem.

Słownik pojęć kurierskich – U

Ubezpieczenie przesyłki – zawarcie umowy ubezpieczenia przesyłki na rzecz osoby trzeciej między firmą kurierską a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie jest z reguły wymagane przy przesyłkach z zadeklarowaną wartością i za pobraniem.

Usługa miejska / serwis miejski – usługi realizowane głównie na terenie miast, w których dana firma kurierska posiada oddziały. Przesyłki są dostarczane od nadawcy do odbiorcy znajdujących się w tym samym mieście lub w strefie podmiejskiej. Przewidywany czas doręczenia przesyłki wynosi ok. 2-3 godzin w zależności od firmy kurierskiej.

Usługa paczkowa – element podlegający usłudze przewozowej składający się zwykle z elementów o wadze do 30 lub 31,5kg. Firma UPS przyjmuje przesyłki paczkowe o wadze do 70 kg. Paczki są dostarczane w systemie od drzwi do drzwi.

Usługa z gwarantowaną godziną doręczenia – usługa terminowa – usługa polegająca na doręczeniu przesyłki odbiorcy przed określoną godziną następnego dnia roboczego lub o określonej godzinie, ewentualnie w przedziale godzinowym.

Słownik pojęć kurierskich – W

Waga gabarytowa (waga przelicznikowa, waga wymiarowa, waga przestrzenna) – Przesyłki o niskiej wadze, a dużych wymiarach traktowane są jako przesyłki gabarytowe. W takim wypadku ich waga przyjmowana do obliczania opłaty wyznaczana jest ze wzoru. Wzory te różnią się w zależności od firmy kurierskiej, wszystkie jednak zawyżają wagę przesyłek dużych i lekkich.